Nieuwsbrief: Eerlijk over Heesch West

07-04-2021

 
 

Header

 
 

EnquĂȘte Eerlijk over Heesch West

In juni 2019 zijn de gemeentelijke plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein langs de A59 in het groene hart tussen Oss, Heesch, Vinkel, Nuland en Geffen: Heesch West genaamd.

Bezorgde burgers hebben toen het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West opgericht dat actie voert tegen de schadelijke gevolgen van deze plannen en strijdt voor eerlijke informatie en gelijkwaardige participatie in het planproces.
Het is nu bijna twee jaar later en volgens de planning van de gemeentes wordt deze zomer een definitief ontwerp voor het bedrijventerrein gepresenteerd. Wij willen graag van u weten hoe u tot nu toe bent geïnformeerd over en betrokken bij de plannen voor Heesch West en wat u hiervan vindt. Zou u onderstaande 12 vragen willen beantwoorden?

Ga naar de enquête

Hartelijk dank!

Platform Eerlijk over Heesch West

 
 

Update huidige stand van zaken Industrieterrein Heesch West

Het leek ons goed om voor degene die niet direct helemaal in de materie zit een korte opsomming te geven over de huidige stand van zaken met betrekking tot het industrieterrein Heesch West. Dus met name wat is er bekend over de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan zijnde het voorontwerp bestemmingsplan.

Dit is gebasseerd op informatie die wij hebben vernomen uit de media en de site van Heesch West. Wij hebben onvoldoende inzicht in de planontwikkeling zelf. Wij worden namelijk niet betrokken bij de inhoudelijke planvorming. 

 
 

Algemene informatie

Verbeelding Voorontwerp

Het plan Heesch West heeft een lange voorgeschiedenis. Dit gaat helemaal terug naar 2004 met het toenmalige Uitwerkingsplan Waalboss. Na jarenlange radiostilte is het, voor omwonenden, sinds juni 2019 weer actueel geworden met de publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan.

  • Klik hier voor "voorontwerp bestemmingsplan" (grondgebied) Bernheze
  • Klik hier voor "voorontwerp bestemmingsplan" (grondgebied) Den Bosch

De gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch werken samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Totaal 178 ha excl. zonnepark Heesch West.
Totaal 50 ha (fase 1) en 30 ha (fase 2) uitgeefbaar (lees verkoopbaar) industrieterrein.

 
 

Milieu(categorie)

Heesch West moet ruimte bieden voor bedrijven die vallen in milieucategorie 4.2. Het College van Burgemeester en Wethouders kan met een aanvullend besluit, onder voorwaarden, ruimte bieden aan bedrijven in milieucategorie 5.1. Dit laatste mag alleen binnen het rood omcirkeld gebied, zoals hiernaast aangegeven.

De GR heeft aangegeven dat er geen asfaltcentrale, mestfabriek, vuurwerkfabriek en een schrootverwerker als AVI komt. Ook komen er ook geen grote distributeurs als Amazon. Men wil zich met name richten op logistiek en bouw gerelateerde bedrijvigheid. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat de provincie de GR nog zou kunnen overrulen.

In het gebied ter plaatse van milieucategorie 5.1 (rood omcirkeld) is ook ruimte voor kleinere kavels met name voor regionale bedrijven. Het beeld wat de GR voor ogen heeft voor Heesch West is dat van bijvoorbeeld Vorstengrafdonk in Oss.

Cat 5.1 zone
 
 

Windturbines

De drie geplande windturbines gaan niet door. De GR kwam in augustus 2020 met dit nieuws. Lees hier de uitleg vanuit de GR. 

 
 

Afhandeling verkeer

Verkeersvarianten

Aan de Heesche kant (a)
Via een nog aan te leggen parallelweg vanaf de Cereslaan naar de Bosschebaan. Hierboven is het voorlopige plan van de aansluiting hierop aangegeven.

Aan de Nulandse kant (b)
Via de Rekken naar de op- en afrit bij Motel Nuland. Zie bovenstaand voorlopig plan. 

Koksteeg - Weerscheut (c)
Er komt een bypass langs de Ruitersdam om verkeer vanuit de Koksteeg beter te kunnen verwerken.

Algemeen
Er komen langs de genoemde wegen vrij liggende fietspaden.

 
 

Landschappelijk inpassing

De GR heeft aangegeven dat we hierin actief zouden mogen participeren over hoe het industrieterrein landschappelijk qua groen zou moeten worden ingepast. Echter later gaf men aan dat de structuren al vast lagen en we enkel op “boompjes”- niveau zouden mogen meepraten. Dit was mede een van de redenen waarom wij uit het overleg zijn gestapt.

 
 

Belangrijke data

planning-hw

Hierboven geven wij de planning aan zoals die is weergegeven op de site van Heesch West zelf. De beloofde participatie over de landschappelijke inpassing is verder naar achteren geschoven. In december 2020 was de planning nog t/m februari 2021. Belangrijk is de publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan in juni-juli van dit jaar. Op dit moment kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen (binnen 6 weken na publicatie van het plan). 

 
 

Zonnepark Achterste Groes

De bestuursrechter heeft de vergunning goedgekeurd dus de gemeente Bernheze mag starten met de aanleg ervan, echter een aantal omwonenden zijn een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State.

 
 

In de media

Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West