Nieuwsbrief: Eerlijk over Heesch West

08-03-2021

 
 

Header

 
 

Eerlijk over Heesch West stapt uit burenoverleg Heesch West 2.0

Zoals jullie wellicht al uit de pers hebben vernomen hebben wij helaas moeten besluiten om uit het burenoverleg Heesch West 2.0 te stappen.

Dit burenoverleg is opgezet door de Gemeenschappelijke Regeling (het samenwerkingsorgaan van de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch dat Heesch West moet realiseren, afgekort de GR) om overleg met de omgeving te hebben. Naast de wethouders van de betreffende gemeentes hebben hierin naast EoHW ook de dorpsraden van Geffen, Nuland en Vinkel zitting.

Wij zijn na circa anderhalf jaar uit dit overleg gestapt om de navolgende redenen;

 • Ondanks herhaaldelijk aandringen gaat de GR niet over tot het actief betrekken van alle omwonenden. Wij hebben steeds aangegeven dat wij een platform zijn dat informatie naar en van omwonenden probeert te kanaliseren. Maar wij kunnen niet namens alle omwonenden spreken. Omwonenden hebben tot op heden maar één keer sinds het voorontwerp bestemmingsplan (aug 2019) hun stem kunnen laten horen en dat was tijdens de themabijeenkomst over de windturbines een jaar geleden. Dit was ook nog eens voor een selectief clubje omwonenden. Er zijn herhaaldelijk toezeggingen gedaan door de GR over het organiseren van verschillende thema-avonden, maar deze beloftes zijn niet waargemaakt. 
 • De GR wil het Ontwerpbestemmingsplan in juni 2021 gaan publiceren. Dit is een belangrijke stap in de planvorming. Hiermee is het plan Heesch West zo goed als definitief. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor overheid en burger. Een ieder heeft na publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan zes weken om hier een zienswijze (bezwaar) tegen in te dienen. Alleen als je een zienswijze tegen het ontwerp indient kun je later ook nog een beroep instellen bij de Raad van State. Wij hebben richting de GR aangegeven dat ze weer dezelfde fout maken als twee jaar geleden. Toen legden ze het Voorontwerpbestemmingsplan net voor de vakantieperiode ter inzage, wat weer voor veel onrust en ophef zorgden. Meermaals hebben wij aangedrongen om dit over de vakantieperiode heen te tillen.
 • Als laatste vinden wij dat we onvoldoende inbreng kunnen hebben in de uitwerking van het plan. Ze willen niet met ons de dialoog aan en een inhoudelijk goed en eerlijk gesprek voeren. Een goed voorbeeld hiervan is de landschappelijke inpassing; ons is al sinds medio 2019 toegezegd dat hierover gesprekken zouden worden gevoerd met de omgeving (ontwerptafels). En dan niet over type beplanting, maar over structuren (belangrijk voor een goede inpassing in de omgeving). Echter tijdens de bespreking van 11 februari van het burenoverleg Heesch West 2.0 werd duidelijk dat alle contouren al vastliggen.

Tijdens het burenoverleg van 11 februari jongsleden hebben wij te samen met de dorpsraad Vinkel nog een "motie" ingediend om de GR toch nog een kans te geven om aan onze redelijke wensen tegemoet te komen, echter deze is als het ware direct van tafel geveegd.  

Wij hebben ons besluit op 23 februari aan de GR middels een brief mede gedeeld.

Wij zullen blijven opkomen voor een leefbare woonomgeving.

 
 

Belangrijke data

Planning Heesch West

Hierboven geven wij de planning aan zoals die is weergegeven op de site van Heesch West zelf. De beloofde participatie over de landschappelijke inpassing is verder naar achteren geschoven. In december 2020 was de planning nog t/m februari 2021. Belangrijk is de publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan in juni-juli van dit jaar.

 
 

Hoe nu verder

10-zorgenpunten

Anderhalf jaar geleden hebben we 10 zorgen benoemd die omwonenden hebben over Heesch West. De windturbines zijn gelukkig van de baan. Maar er blijven nog 9 grote zorgen over om voor te strijden.

Wat doen wij

Onze zorgpunten actief onder de aandacht blijven brengen. Wij blijven dit doen door:

 • Actief de politiek te blijven benaderen;
 • Actief de media op te zoeken om aandacht te vragen voor onze zaak;
 • Acties te houden;
 • Onze achterban actief van informatie te voorzien middels nieuwsbrieven;
 • Onze achterban te steunen bij (toekomstige) procedures. Bijvoorbeeld bij het indienen van zienswijzen.

Wat vragen wij aan u

 • Meld u aan om ons hierin actief te helpen/ondersteunen. De komende periode tot de zomervakantie wordt cruciaal.
 • Denk alvast na over het wel of niet indienen van een zienswijze medio juni/juli. Wat zijn uw bezwaren en waarom. Zet dit alvast op papier. Dan bent u voorbereid. Straks heeft u slechts zes weken om uw bezwaar kenbaar te maken.
 • Controleer of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Zo ja, neem alvast contact op en vraag advies. 

Meer informatie volgt via onze site en nieuwsbrieven. 

 
 

In de media

Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West