Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

20 juni 2020

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

Plan Bosch Buiten, een alternatief plan voor Heesch West

Veel omwonenden van plan Heesch West maken zich ernstige zorgen over hun toekomst leef- en woonklimaat. In een nu nog rustig en kleinschalig agrarisch landschap is 80 ha bedrijventerrein gepland. Wij zijn van mening dat een dergelijk groot plan hier helemaal niet past en zorgt voor buitenproportionele aantasting van het landschap (verdozing). Ook is er weinig oog voor de negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden. Sterker nog: om ook op duurzaamheid hoog te scoren verdwijnen oorspronkelijke groenbuffers en verrijzen hoge windturbines en brede zonnevelden. Zoals bekend stuitten de gemeentelijke plannen voor bedrijventerrein Heesch West op veel verzet bij de omwonenden. Overlast van zware industrie, vrachtverkeer en windturbines waren de belangrijkste zorgen, maar ook het verdwijnen van rust en natuur, waardedaling van de huizen en het gebrek aan communicatie en participatie vormden aanleiding voor de ruim 1300 ingediende inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan (augustus 2019) en verschillende protestacties in de drie betrokken gemeentes.

Op 6 februari 2020 kwamen zo'n 100 betrokken bewoners uit Heesch, Geffen, Vinkel, Oss en Nuland bijeen in de Pas om duurzame alternatieven voor het beoogde bedrijventerrein Heesch West te delen. De actieve brainstorm rond de thema's Werk, Wonen, Energie, Zorg en Natuur leverde een groot aantal ideeën op: rijp en groen, met een grote voorkeur voor een combinatie van functies: wonen, werken, zorg, beweging, rust. Veel nadruk op natuur, duurzaamheid en sociale waarden. Maar ook veel kansen voor economische ontwikkeling: door middel van woningbouw, zorgverlening, duurzaam ondernemerschap.

Aan de hand van al deze ideeën, hebben we een plan B op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit plan B, Bosch Buiten genaamd, bevat een mix van duurzaam wonen, werken en welzijn en levert de gemeenten meer op dan het bestaande plan Heesch West, economisch, sociaal en op het gebied van milieu en biodiversiteit. Het doel is om tot een beter plan voor Heesch West te komen. Een plan wat door alle belanghebbenden omarmd kan worden.  

Het conceptplan is op 3 juni aan de projectleider en wethouders van de betrokken gemeentes gepresenteerd.

We horen graag uw reactie op het plan via de contactpagina

Lees hier het volledige plan "Bosch Buiten"

 
 

10 voordelen van plan Bosch Buiten

Plan B

  1. Geen zware industrie, maar circulaire economie: energieneutraal, zero waste, bio-based en sociaal.
  2. Geen ziekmakende windturbines, maar schone energie van water, zon en aardwarmte.
  3. Niet meer, maar minder zwaar verkeer, door autoluwe woonwijken, fietsstraat en deel- en carpoolfaciliteiten.
  4. Geen toename, maar afname van geluid door geluidswallen, natuurdijk en bomen.
  5. Door focus op milieuvriendelijke en kleinschalige bedrijven is integratie van wonen & werken mogelijk zonder veiligheidsrisico’s.
  6. Geen extra luchtvervuiling, maar verbetering van de luchtkwaliteit door de plaatsing van bomen, overgang op biologische landbouw en afname van verkeer.
  7. Geen waardedaling maar waardestijging van het hele gebied door een natuurlijke balans tussen wonen, werken en welzijn die goed aansluit op het oorspronkelijke karakter van het plangebied en de omliggende dorpen en toekomstbestendig is.
  8. Geen schaamgroen, maar herstel, behoud en de bescherming van de aanwezige biodiversiteit. die door de overgang naar biologische landbouw, voedselbos en waterpartijen juist wordt vergroot.
  9. In het ontwerp voor Bosch Buiten worden de historische lijnen en wegen gehandhaafd en ontstaat een logische verbinding met de omliggende dorpen en natuur.
  10. Plan Bosch Buiten is een kans voor de gemeentes om vertrouwen te winnen door te bewijzen dat het wel mogelijk is om samen met bewoners tot een beter alternatief te komen, dat leefbaarder, gezonder en lucratiever is dan plan Heesch West.