Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

24-03-2022

 
 

Header

 
 

In deze nieuwsbrief

  • Wat waren de plannen ook al weer
  • (Gewijzigde) Bestemmingsplannen ter inzage
  • Collectief Beroep
 
 

Wat waren de plannen ook al weer: Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De huidige fase in de ontwikkeling voor de plannen is de vaststelling van de bestemmingsplannen door de drie gemeenteraden.

 
 

Plangebied Heesch West

Ontwerptekening

Het plangebied van Heesch West is gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van Geffen en de A59 en ten noorden van Vinkel en de Zoggelsestraat. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut.

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase. Onderdeel van het plan is de realisatie van een landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook een zonnepark van 5 hectare is voorzien.

 
 

Vaststelling Bestemmingsplannen

Geluidszone

Bestemmingsplan Heesch West
Burgemeester en wethouders hebben op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekendgemaakt dat de gemeenteraad van Bernheze in zijn vergadering van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Heesch West’ gewijzigd heeft vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit is bekendgemaakt in separate publicaties. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant op 14 december 2021 ingestemd het verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch tot wijziging van het werkingsgebied ‘Verstedelijking afweegbaar’. Dit is bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in twee verschillende aparte bestemmingsplannen.

Wijzigingen
Er zijn bij de vaststelling wijzigingen doorgevoerd op basis van de ingediende zienswijzen, alsook ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen zijn zowel planinhoudelijk als technisch (in de planregels) van aard. Belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen in het landschapsplan, en daarmee samenhangend ook de vorm van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein (2e fase), en de doorvertaling daarvan in de planregels. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Lijst van wijzigingen die samen met het bestemmingsplan ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West
Burgemeester en wethouders hebben daarnaast op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekendgemaakt dat de gemeenteraad van Bernheze in zijn vergadering van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ gewijzigd heeft vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit is bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De gemeenteraad van Oss heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit is bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente Oss.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone. Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone daaromheen ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie aparte bestemmingsplannen.

Wijzigingen
Er is bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het Facetplan doorgevoerd. De in het doorgevoerde planaanpassingen in het landschapsplan hebben tot gevolg dat het gezoneerde industrieterrein (op de Verbeelding) en de Kaart emissiebudget (bijlage 1 bij de planregels) van het bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West licht zijn gewijzigd, omdat fase 2 iets naar het noorden is opgeschoven.

Inzage
De bestemmingsplannen liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende 6 weken op afspraak voor iedereen ter inzage in de stadskantoren / gemeentehuizen van de drie gemeenten. De plannen zijn daarnaast digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Ook vindt u informatie over de stukken via de gemeentesites en de projectsite:

www.bernheze.org/heeschwest
www.s-hertogenbosch.nl/plannen/heesch-west
www.oss.nl/heeschwest
www.heeschwest.nl

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Reageren
In uw beroepschrift moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u beroep indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Beleidsregels 
De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben ook ingestemd met de bij het plan behorende beleidsregel Circulair Kwaliteitsplan Heesch West. Eerder stemden de colleges van B&W al in met de beleidsregel voor stikstof (‘Beleidsregel Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West’). De beleidsregels zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van 16 maart 2022 en ook op overheid.nl; en liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Op de vaststelling van deze beleidsregels is geen beroep mogelijk.

Hogere waardebesluiten geluid
Daarnaast zijn ook de hogere waarde besluiten voor geluid voor Heesch West door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze vastgesteld. Dit betreffen: hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente ’s-Hertogenbosch), hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente Bernheze) en het hogere waarde besluit wegverkeerslawaai (gemeente Bernheze), met bijbehorende Nota zienswijzen. Binnen de gemeente Bernheze wordt voor veertien woningen in de directe omgeving van het nieuw te realiseren regionaal bedrijventerrein Heesch West de voorkeursgrenswaarde voor industrie- of wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen.

De hogere waarde besluiten zijn op 16 maart 2022 gelijktijdig met de bestemmingsplannen ‘Heesch West’ en ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ gepubliceerd op www.overheid.nl. Vanaf 17 maart 2022 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Gemeentehuis van de gemeente Bernheze. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 
 

Collectief Beroep: Steun de strijd voor leefbaarheid rond Heesch West

Twee en een half jaar protesteren en inspreken tegen industrieterrein Heesch West heeft helaas niet veel opgeleverd. 

Ondanks de vele bezwaren stevenen we af op een enorme verkeerstoename, milieucategorie 5.1, 20-30 meter hoge dozen met alle geluidsoverlast, lichtvervuiling en stank voor de omwonenden.

Kortom, de leefbaarheid in Vinkel, Heesch, Geffen en Nuland wordt ernstig bedreigd. Dit heeft gevolgen voor uw gezondheid en voor de waarde van uw woning.

Collectief Beroep

Daarom spant een grote groep omwonenden een collectief beroep aan tegen de besluitvorming, met behulp van een advocaat en experts. Zij zijn van mening dat de plannen teveel negatieve effecten hebben op gebied van verkeer, geluid, stikstof, natuur, etc. Ook willen zij de plannen onafhankelijk laten toetsen om dit te onderbouwen. Eerder was dat nog niet mogelijk en zinvol.

Wat kunt u doen?


- 1. U heeft een rechtsbijstandsverzekering, meld dan aan uw verzekeraar dat u in beroep wilt gaan tegen het besluit omdat u hinder verwacht te ondervinden van het bedrijventerrein (door geluid, verkeer, stikstof, fijnstof, waardevermindering van uw huis, etc.) en vraag wat de polisvoorwaarden zijn. Als u -heel- snel bent, kunt u nog aansluiten bij het collectief beroep. Stuur dan een mail aan info@eerlijkoverheeschwest.nl

 

- 2. U heeft geen rechtsbijstandsverzekering. Ook dan kunt u meedoen.
U kunt dan het collectief steunen door een donatie te doen aan de Stichting Strijdbaar voor Leefbaarheid, die als een van de partijen deelneemt aan het collectief.

Wilt u de stichting financieel steunen? Doneer hier

Doet u mee?

SAMEN STAAN WE STERK VOOR EEN VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING

Met strijdbare groet,

Eerlijk over Heesch West en Stichting Strijdbaar voor Leefbaarheid