Eerlijk over Heesch West
 

Voorontwerp bestemmingsplan (deze fase is al doorlopen voor dit plan (de plannen lagen tot 13 augustus 2019 ter inzage). 

De gemeente kan inspraak verlenen over een bestemmingsplan dat nog in voorbereiding is. Dit is niet wettelijk verplicht. Als de gemeente dat doet noemen wij dit een "voorontwerp" bestemmingsplan. Dit wordt ook wel conceptplan genoemd. Over dit plan kunt u een inspraakreactie indienen. Dit is een belangrijke stap voor omwonenden. In deze fase kunt u de politiek het best beinvloeden. 

De gemeente beantwoord alle inspraakreacties en past eventueel het bestemmingsplan aan. Na aanpassing is het plan niet langer een voorontwerpbestemmingsplan maar een ontwerpbestemmingsplan. 

De betrokken gemeenten hebben gekozen voor deze voorontwerp procedure.

 

Ontwerpbestemmingsplan (deze fase is al doorlopen voor dit plan (de plannen lagen van 10 juni tot 21 juli 2021 ter inzage)

De formele procedure begint als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Hierna kan iedereen zienswijzen indienen. Zienswijzen zijn duidelijk beschreven redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dit moet u binnen zes weken na de terinzagelegging
kenbaar maken bij de gemeenteraad. Als u het niet met het ontwerpbestemmingsplan eens bent, is het
belangrijk dat u zienswijzen indient en dat deze al uw bezwaren bevat. Nieuwe bezwaren mogen in de latere beroepsfase niet alsnog naar voren worden gebracht. U krijgt meestal de gelegenheid uw standpunt toe te lichten bij de gemeenteraad of een raadscommissie. Het bijwonen daarvan is niet verplicht. Het heeft ook lang niet altijd zin daar heen te gaan. Als uw standpunt duidelijk blijkt uit uw zienswijzen, dan voegt een mondelinge uitleg daar meestal niets aan toe. Bovendien zult u meestal weinig spreektijd krijgen. De gemeenteraad beoordeelt alle zienswijzen en past het bestemmingsplan eventueel aan. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

LET OP: elke gemeente heeft een eigen procedure. Dus het deel ontwerp bestemmingsplan binnen de gemeentegrens van Den Bosch verloopt via gemeente Den Bosch en het deel binnen gemeente Bernheze via de gemeente Bernheze. U kunt dus met twee plannen te maken krijgen. 


Beroep instellen bij de Raad van State (deze fase loopt momenteel, de ingediende beroepen liggen bij Raad van State ter beoordeling)
De gemeenteraad legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Vanaf dat moment kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van State. Dat kan zeer meestal alleen als u eerder ook zienswijzen hebt ingediend. Dit geldt natuurlijk niet wanneer u in beroep gaat tegen een
wijziging die pas bij de vaststelling van het plan is opgenomen. Niet iedereen kan beroep instellen. Dat kan alleen als u belanghebbende bent bij het vastgestelde bestemmingsplan. In beroep mag u verder alleen beroepsgronden aanvoeren die dienen om uw eigen belang te beschermen. Dit noemt men het relativiteitsvereiste. De rechter zal bij de beoordeling van het beroep dus alleen de beroepsgronden behandelen die als doel hebben de belangen te beschermen van degene die het beroep heeft ingesteld.

Tijdens de beroepsprocedure vindt een openbare zitting plaats bij de Raad van State in Den Haag.
De Raad van State doet uiterlijk twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak. Overschrijdt de Raad van State deze termijn, dan heeft dat overigens geen gevolgen.
Een complete bestemmingsplanprocedure kan tot en met de uitspraak van de Raad van State wel zo’n anderhalf tot tweeënhalf jaar in beslag nemen. 

 

 

 

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws