Eerlijk over Heesch West
 

Bijeenkomsten / publicaties

Voorjaar 2024: Uitspraak Raad van State

---------------------------------------

ARCHIEF

17 maart 2022

Bestemmingsplan Heesch West, bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West ter inzage. Lees hier meer.  

12 januari 2022 

Commissievergadering Bernheze (inspreekmogelijkheid)

13 januari 2022

Commissievergadering Oss (inspreekmogelijkheid)

18 januari 2022 

Commissievergadering Den Bosch

27 januari 2022

Gemeenteraadsvergadering Bernheze en Oss (vaststelling)

1 februari 2022

Gemeenteraadsvergadering Den Bosch (vaststelling)

Medio Maart 2022

Publicatie bestemmingsplan (6 weken)

Begin mei 2022 

Einde beroepstermijn (van 6 weken)

 

 

ARCHIEF

6 juli 2021

Dinsdag 6 juli vanaf 20.30 geeft Eerlijk over Heesch West een extra informatie/ bijpraat bijeenkomst (online). Voor vraag en antwoord.

10 juni 2021 Ontwerp Bestemmingsplan Heesch West ter inzage (zes weken). Klik hier voor meer info.

15 juni 2021 online informatiebijeenkomst door GR. Zie projectsite Heesch West

22 juni 2021 online informatiebijeenkomst door GR. Zie projectsite Heesch West

27 mei 2021 Op 27 mei om 19.30 uur wordt een bijeenkomst (online) gehouden met als thema verkeer. Dit in combinatie met de plannen voor bedrijventerrein Heesch West. Er zal in een presentatie ingegaan worden op de verkeersituatie en aanpassingen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst, dan kunt u zich via info@heeschwest.nl aanmelden voor de bijeenkomst. Graag onder vermelding van ‘online bijeenkomst verkeer 27 mei’ lezen wij op de site

juni 2021 Ontwerpbestemmingsplan gaat ter inzage. 6 weken om een zienswijze in te dienen

 

 

ARCHIEF

Online bijeenkomst Heesch West 21 april 2021 georganiseerd door de GR

Klik hier voor meer informatie

6 februari 2020 Informatie- en ideeënavond in De Pas

Op 6 februari organiseert Eerlijk over Heesch West een informatie- en ideeënavond in De Pas in Heesch (Adres: Misse 4) om u bij te praten over de plannen, acties en resultaten van het bewonersplatform en om samen met u na te denken over duurzamer alternatieven voor Heesch West (of Den Bosch Oost).

Programma:

19.30 uur Inloop

20.00 uur Welkom en stand van zaken door Eric Govers van Eerlijk                     over Heesch West

20.30 uur Brainstorm – samen verschillende alternatieve plannen                       uitwerken

21.30 uur Presentatie alternatieve plannen

22.00 uur Afsluiting en napraten

22.30 uur Einde

Iedereen is van harte welkom. In verband met zaalcapaciteit en koffie/thee graag even van tevoren aanmelden via de contactpagina.


 

 

18 januari 2020 Excursie windpark Het Spui in Hoekse Waard voor raadsleden

Op 9 november ging een delegatie van Eerlijk over Heesch West en Stichting Tegenwind Stijbeemden op excursie naar Nieuw Beijerland in de Hoekse Waard, waar sinds een aantal maanden vijf windturbines van zo’n 200 meter hoogte in bedrijf zijn. We spraken met omwonenden die op 500 meter van de turbines woonden en konden zelf horen en zien wat zulke industriële gevaartes met de omgeving doen. Het advies van de mensen uit de Hoekse Waard: ‘Denk niet: het valt wel mee, want het valt echt heel erg tegen. En laat de raadsleden voor ze een besluit nemen zelf een kijkje komen nemen.’ Daarom organiseren we samen met Mark Speldenbrink uit Nieuw Beijerland op 18 januari opnieuw een excursie speciaal voor de raadsleden uit de drie betrokken gemeentes. Het programma is van 10 – 13 uur en bevat een bezoek aan het windmolenpark en bij verschillende omwonenden. Na afloop is er lunch in het dorpscafé waar vragen gesteld kunnen worden aan betrokken bewoners en raadsleden. Overige geïnteresseerden zijn ook welkom. Meld je aan door een bericht te sturen via de contactpagina.  


15 jan 2020 Regionale Energie Strategie (RES) 

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Ook voor de Regionale Energiestrategie worden belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. De derde stakeholderbijeenkomst van de Regionale Energiestrategie (RES) in Noordoost Brabant is op woensdag 15 januari 2020 in Oss. Tijdens deze derde bijeenkomst gaat het over de hoofdlijnen van het RES-voorstel. Dit voorstel wordt komend voorjaar voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief.
Aanmelden

Via dit formulier kunt u zich aanmelden en aangeven over welke thema’s u graag meepraat.

Dertig Nederlandse regio’s stellen de komende tijd een zogeheten Regionale Energie Strategie op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost Brabant is een van deze RES-regio’s.

De gemeente 's-Hertogenbosch zal in de Visie energielandschap aangeven waar binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch de kansen liggen. De gemeente zal dit inbrengen in de Regionale Energiestrategie. Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen de Visie Energielandschap en de Regionale Energiestrategie hetzelfde zijn.

 


28 december 2019 Heesch West Winterwandeling

Op 28 december aanstaande organiseren wij een wandeling door het gebied Heesch West. Er is een route uitgezet van 5 km en onderweg ga je op zoek naar antwoorden op vragen, We starten en eindigen op de Achterste Groes 22 in Heesch. We sluiten daar gezellig af met een bakje koffie/thee. Ook niet-wandelaars zijn daar welkom. 

14:00 - 16:00 wandeling

16.00             drankje

 


 

Gemeente Oss - Opiniecommissie Ruimte - 12 december 2019
Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00


Heesch West gerelateerd Agendapunt:

5.03 Opinienota Regionale Energie Strategie (RES)

Zie hier de volledige agenda en de stukken

 


 

Gemeente Oss - Adviescommissie Ruimte - 12 december 2019
Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00

Toelichting:
Start aansluitend aan de Opiniecommissie Ruimte, maar niet eerder dan 21.00 uur. Vervolg van de geschorste Adviescommissie Ruimte van 28 november 2019

Heesch West gerelateerd Agendapunt:

6.1.03 A Raadsinformatiebrief vanuit de gemeenschappelijke Regeling Heesch-West


"Op 10 oktober 2019 publiceerde de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) haar definitieve advies op het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein Heesch West.
De drie gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bemheze, hadden de commissie bij de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West met bijbehorend milieueffectrapport om advies gevraagd.
Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.er. willen wij uw raad graag nader informeren over dit advies en de wijze waarop de GR hieraan invulling wil geven.
Dit in vervolg op de beknopte raadsinformatiebrief die we op 10 oktober hebben gestuurd."

Zie hier de volledige agenda en de stukken

 


Ontwerpvisie Energielandschap

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de ontwerpvisie energielandschap vanaf 4 november 2019 gedurende vier weken ter inzage ligt. De visie is een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. Meer informatie over de ontwerpvisie vindt u hier.


 

28-10-'19 Toelichting Heesch West tijdens bijeenkomst Dorpsraad Geffen

Wethouder Frank den Brok zal tijdens de openbare vergadering van oktober een toelichting geven op de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch West. Lees actuele info op site van Dorpsraad Geffen.

Datum: 28 oktober 2019
Tijd: 20:00u
Locatie: MFC de Koppellinck (Kloosterstraat)

 


 

26-09-'19 Raadsvergadering, gemeente Bernheze

Agendapunt 7, toepassing artikel 10, lid 5.b.3. GR Heesch West voor plaatsing van windturbines op Bernhezer grondgebied

Start vergadering: 19:30

Plaats: Raadzaal, gemeentehuis in Heesch, De Misse 6

 


 

11-09-'19 Commissie Ruimtelijke Zaken, gemeente Bernheze

Op 2 juli hebben we weten te voorkomen dat de gemeenteraad van Bernheze haar vetorecht voor de plaatsing van windmolens zou weggeven. Op 11 september zullen wij tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken onze stem laten horen en toelichten waarom dit vetorecht zo belangrijk is voor een eerlijker besluitvorming over Heesch West.

Aanvang vergadering 19.30 uur, verzamelen om 19:00 voor de ingang

Waar: Raadzaal, gemeentehuis in Heesch, De Misse 6


05-09-'19 Adviescommissie Ruimte Gemeente Oss

Agendapunt 2: Spreekrecht voor het publiek

Agendapunt 6.1 Planontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

Aanvang 19:30

 

19 augustus 2019 Raadsvergadering "Informeren & Ontmoeten"Den Bosch

Agendapunt 1.b "Stand van zaken Heesch-West: voorontwerp bestemmingsplan, effectrapportage en circulair kwaliteitsplan"

Agendapunt 2.a Insprekers Raadzaal o.a Heesch-West

Aanvang vergadering 19.00 uur.

Locatie: Bestuurscentrum , Achter het Stadhuis 5-7, ‘s-Hertogenbosch

Samen rijden? Verzamelen: 18:00 uur op Pastoor Vogelplein in Vinkel

 

12 augustus 2019 Einde inspraakperiode VoorontwerpenEinde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Den Bosch).

Einde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Bernheze).


 

10 augustus 2019 Flyeracties Vinkel (Coop) en Heesch (Lidl).

Laatste weekend dat inspraakreacties kunnen worden ingediend!!!


 

2 juli Informatieavond (bron: site heeschwest)

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is open voor publiek en begint om 20.00 uur.

Deze avond sluit aan op de inloopbijeenkomst van 19 juni in het Gezondheidscentrum Heesch. Deskundigen die zijn betrokken bij het opstellen van de plannen en de onderzoeken naar de effecten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, net als wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze.


2 juli Raadsvergadering Den Bosch (bron site gemeente)

Wat wordt er besproken: Er zijn twee agendapunten over Heesch-West. 

Agendapunt I.4a

Raadsinformatiebrief: informerende brief aan de raad in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Heesch-West, die te zijner tijd aan de raad wordt aangeboden.

Agendapunt III.19

Hier komt opnieuw onderwerp Heesch-West terug. Besproken wordt het Ontwerp-begroting 2020, ontwerpbeleidsplan 2020-2023 en jaarrekening 2018 GR Heesch West. 

 


 

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws