Eerlijk over Heesch West
 

Er liggen momenteel geen plannen ter inzage

 

ARCHIEF NIET ACTUEEL

 

17 maart 2022 

(Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan Heesch West en Bestemmingsplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

 

Bestemmingsplan ‘Heesch West’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Heesch West’ met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan Heesch West op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraad van Bernheze heeft het bestemmingsplan Heesch West op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor zijn grondgebied. 

Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant op 14 december 2021 ingestemd het verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch tot wijziging van het werkingsgebied ‘Verstedelijking afweegbaar’. Het plangebied van het bestemmingsplan valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van de gemeente 's-Hertogenbosch. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in twee verschillende aparte bestemmingsplannen.

‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad "s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraden van Bernheze en Oss hebben het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ beiden op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor hun eigen grondgebied. Dit wordt bekendgemaakt in twee separate publicaties, vanuit de gemeenten Bernheze en Oss. Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone daaromheen ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie aparte bestemmingsplannen. Er is bij de vaststelling een klein aantal wijzigingen in het Facetplan doorgevoerd. De in het doorgevoerde planaanpassingen in het landschapsplan hebben tot gevolg dat het gezoneerde industrieterrein (op de Verbeelding) en de Kaart emissiebudget (bijlage 1 bij de planregels) van het bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West licht zijn gewijzigd, omdat fase 2 iets naar het noorden is opgeschoven.

 

Informatie over publicatie en terinzagelegging bestemmingsplannen

De gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen worden ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijk ordening minimaal zes weken na de vaststelling bekendgemaakt. De publicaties (Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss) vinden plaats in het Gemeenteblad van 16 maart 2022. De bestemmingsplannen liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadskantoren / gemeentehuizen van de drie gemeenten. Ook vindt u de stukken vanaf dat moment via www.ruimtelijkeplannen.nl en vindt u informatie over de stukken via de gemeentesites en de projectsite:

 

Het Ontwerp Bestemmingsplan Heesch West lag vanaf 10 juni 2021 zes weken ter inzage. U moest een zienswijze indienen als u bezwaar heeft tegen het plan. 

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen.

Wat ligt er nog meer ter inzage:

  • Ook liggen twee concept beleidsregels (stikstof en circulair kwaliteitsplan) voor het plan van Heesch West met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. De beleidsregels horen bij het plan Heesch West.
  • Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West ontwerpbestemmingsplan. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie verschillende aparte bestemmingsplannen.

Klik hier voor meer info over de planning, de documenten en aankomende online bijeenkomsten op de projectsite van Heesch West.

U kunt de plannen ook bekijken (t.o.v van bijvoorbeeld uw woning) via een viewer (interactieve kaart) via www.ruimtelijkeplannen.nl Een korte handleiding is beschikbaar. 

Na de terinzagelegging volgt een periode waarin de zienswijzennota wordt opgesteld en een definitief bestemmingsplan wordt gemaakt. Eind 2021 is het vaststellingstraject in de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze en aansluitend een beroepstermijn.

Klik hier voor meer algemene informatie over de procedures bij deze ruimtelijke plannen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------

De voorontwerp bestemmingsplannen lagen tot 13 augustus 2019 ter inzage.

Twee bestemmingsplannen

Aangezien het bedrijventerrein, inclusief het circulair landschapspark, op het grondgebied van twee gemeenten ligt, en de publiekrechtelijke taken van de gemeenteraden niet aan de GR zijn gemandateerd, is er voor elke grondgebiedgemeente - Bernheze en 's-Hertogenbosch - een bestemmingsplan opgesteld.
De toelichting van beide bestemmingsplannen is geheel identiek. De verbeelding is uiteraard wel in twee delen 'geknipt' aangezien de raad van de betreffende gemeente alleen een plan kan vaststellen dat op haar grondgebied betrekking heeft. Voor de overzichtelijkheid is een afbeelding van de samengevoegde verbeeldingen (van beide gemeentes) opgenomen als Bijlage 1 bij deze toelichting.

De regels zijn voor beide plannen zoveel mogelijk hetzelfde, maar uiteraard zijn bestemmingen en/of aanduidingen die alleen in één plandeel voorkomen, alleen in díe regels opgenomen. Voor de bestemmingen en aanduidingen die binnen beide gemeenten liggen, maar waarvoor één integrale regeling is opgesteld, is een koppeling met het andere plan in de juridische regels van het plan opgenomen.

Facetplan 'Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West'

Het industrieterrein "Heesch West" wordt op grond van de Wet geluidhinder voorzien van een geluidzone. Deze zone wordt via het zogenaamde facetbestemmingsplan "Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West" vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk de geluidzone. Het facetbestemmingsplan ligt over het grondgebied van drie gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Voor elke grondgebiedgemeente is een facetbestemmingsplan opgesteld waarvan de toelichting en de regels geheel identiek zijn.

De regeling voor het gezoneerde terrein zelf is wel opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan "Heesch West" (zie artikel 20.2 Overige zone - gezoneerd industrieterrein).

Met het facetbestemmingsplan wordt, middels de geluidszone, een zorgvuldige rechtsbescherming geregeld voor zowel woningen en geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 50 dB(A) contour rondom het terrein, als ook voor de te vestigen bedrijven. Het facetplan borgt maximalisering van het industriële geluid. De kaders liggen nu vast, maar de inhoudelijke regeling moet nog nader worden uitgewerkt. In de ontwerpfase van de planontwikkeling wordt ter uitwerking een geluidsverkavelings- en een beheersplan opgesteld.

De 50 dB(A)-geluidszone maakt geen ruimere industriële geluidsproductie mogelijk dan wanneer het gebied zonder formele geluidszone zou worden ontwikkeld, het borgt de actieve regeling van industrieel geluid in de beheerfase.

Op dit moment liggen er twee Voorontwerp Bestemmingsplannen ter inzage:

De inzage termijnen van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP) Den Bosch en Bernheze en de milieu effect rapportage (m.e.r.) zijn al ingegaan en u hebt tot uiterlijk 13 augustus 2019 om uw inspraakreactie kenbaar te maken! Zie https://heeschwest.nl/inspraakronde-plannen voor hoe u uw reactie bij uw gemeente kunt indienen.

Lees meer:

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking

 

Op dit moment liggen er ook drie Voorontwerp Bestemmingsplannen "Facetplannen geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West" ter inzage

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Oss bekijken             Bekendmaking

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws