Eerlijk over Heesch West
 

Er liggen op dit moment geen plannen ter inzage. De voorontwerp bestemmingsplannen lagen tot 13 augustus 2019 ter inzage.

LET OP: Het ontwerp bestemmingsplan Heesch West gaat binnenkort, naar verwachting in juni/juli 2021, ter inzage. U moet dan een zienswijze indienen als u bezwaar heeft tegen het plan. 

Daarna volgt een periode waarin de zienswijzennota wordt opgesteld en een definitief bestemmingsplan wordt gemaakt. Eind 2021 is het vaststellingstraject in de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze en aansluitend een beroepstermijn.

Klik hier voor meer algemene informatie over de procedures bij deze ruimtelijke plannen. 

 

 

Archief (niet meer actueel!!)

Twee bestemmingsplannen

Aangezien het bedrijventerrein, inclusief het circulair landschapspark, op het grondgebied van twee gemeenten ligt, en de publiekrechtelijke taken van de gemeenteraden niet aan de GR zijn gemandateerd, is er voor elke grondgebiedgemeente - Bernheze en 's-Hertogenbosch - een bestemmingsplan opgesteld.
De toelichting van beide bestemmingsplannen is geheel identiek. De verbeelding is uiteraard wel in twee delen 'geknipt' aangezien de raad van de betreffende gemeente alleen een plan kan vaststellen dat op haar grondgebied betrekking heeft. Voor de overzichtelijkheid is een afbeelding van de samengevoegde verbeeldingen (van beide gemeentes) opgenomen als Bijlage 1 bij deze toelichting.

De regels zijn voor beide plannen zoveel mogelijk hetzelfde, maar uiteraard zijn bestemmingen en/of aanduidingen die alleen in één plandeel voorkomen, alleen in díe regels opgenomen. Voor de bestemmingen en aanduidingen die binnen beide gemeenten liggen, maar waarvoor één integrale regeling is opgesteld, is een koppeling met het andere plan in de juridische regels van het plan opgenomen.

Facetplan 'Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West'

Het industrieterrein "Heesch West" wordt op grond van de Wet geluidhinder voorzien van een geluidzone. Deze zone wordt via het zogenaamde facetbestemmingsplan "Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West" vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk de geluidzone. Het facetbestemmingsplan ligt over het grondgebied van drie gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Voor elke grondgebiedgemeente is een facetbestemmingsplan opgesteld waarvan de toelichting en de regels geheel identiek zijn.

De regeling voor het gezoneerde terrein zelf is wel opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan "Heesch West" (zie artikel 20.2 Overige zone - gezoneerd industrieterrein).

Met het facetbestemmingsplan wordt, middels de geluidszone, een zorgvuldige rechtsbescherming geregeld voor zowel woningen en geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 50 dB(A) contour rondom het terrein, als ook voor de te vestigen bedrijven. Het facetplan borgt maximalisering van het industriële geluid. De kaders liggen nu vast, maar de inhoudelijke regeling moet nog nader worden uitgewerkt. In de ontwerpfase van de planontwikkeling wordt ter uitwerking een geluidsverkavelings- en een beheersplan opgesteld.

De 50 dB(A)-geluidszone maakt geen ruimere industriële geluidsproductie mogelijk dan wanneer het gebied zonder formele geluidszone zou worden ontwikkeld, het borgt de actieve regeling van industrieel geluid in de beheerfase.

Op dit moment liggen er twee Voorontwerp Bestemmingsplannen ter inzage:

De inzage termijnen van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP) Den Bosch en Bernheze en de milieu effect rapportage (m.e.r.) zijn al ingegaan en u hebt tot uiterlijk 13 augustus 2019 om uw inspraakreactie kenbaar te maken! Zie https://heeschwest.nl/inspraakronde-plannen voor hoe u uw reactie bij uw gemeente kunt indienen.

Lees meer:

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking

 

Op dit moment liggen er ook drie Voorontwerp Bestemmingsplannen "Facetplannen geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West" ter inzage

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Oss bekijken             Bekendmaking

Lees ook:

  • Maak gebruik van uw spreekrecht en laat de gemeenteraad weten wat u van de huidige plannen vindt. Klik hier voor meer informatie. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Fotowedstrijd (H)eerlijk Heesch West. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • EOHW lanceert alternatief plan "Bosch Buiten"
  • Wandelroute over Heesch West
  • Windexcursie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’. Lees het artikel
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws