Eerlijk over Heesch West
 

ARCHIEF NIET ACTUEEL

Het Ontwerp Bestemmingsplan Heesch West lag vanaf 10 juni 2021 zes weken ter inzage. U moest een zienswijze indienen als u bezwaar heeft tegen het plan. 

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen.

Wat ligt er nog meer ter inzage:

  • Ook liggen twee concept beleidsregels (stikstof en circulair kwaliteitsplan) voor het plan van Heesch West met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. De beleidsregels horen bij het plan Heesch West.
  • Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West ontwerpbestemmingsplan. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie verschillende aparte bestemmingsplannen.

Klik hier voor meer info over de planning, de documenten en aankomende online bijeenkomsten op de projectsite van Heesch West.

U kunt de plannen ook bekijken (t.o.v van bijvoorbeeld uw woning) via een viewer (interactieve kaart) via www.ruimtelijkeplannen.nl Een korte handleiding is beschikbaar. 

Na de terinzagelegging volgt een periode waarin de zienswijzennota wordt opgesteld en een definitief bestemmingsplan wordt gemaakt. Eind 2021 is het vaststellingstraject in de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze en aansluitend een beroepstermijn.

Klik hier voor meer algemene informatie over de procedures bij deze ruimtelijke plannen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------

De voorontwerp bestemmingsplannen lagen tot 13 augustus 2019 ter inzage.

Twee bestemmingsplannen

Aangezien het bedrijventerrein, inclusief het circulair landschapspark, op het grondgebied van twee gemeenten ligt, en de publiekrechtelijke taken van de gemeenteraden niet aan de GR zijn gemandateerd, is er voor elke grondgebiedgemeente - Bernheze en 's-Hertogenbosch - een bestemmingsplan opgesteld.
De toelichting van beide bestemmingsplannen is geheel identiek. De verbeelding is uiteraard wel in twee delen 'geknipt' aangezien de raad van de betreffende gemeente alleen een plan kan vaststellen dat op haar grondgebied betrekking heeft. Voor de overzichtelijkheid is een afbeelding van de samengevoegde verbeeldingen (van beide gemeentes) opgenomen als Bijlage 1 bij deze toelichting.

De regels zijn voor beide plannen zoveel mogelijk hetzelfde, maar uiteraard zijn bestemmingen en/of aanduidingen die alleen in één plandeel voorkomen, alleen in díe regels opgenomen. Voor de bestemmingen en aanduidingen die binnen beide gemeenten liggen, maar waarvoor één integrale regeling is opgesteld, is een koppeling met het andere plan in de juridische regels van het plan opgenomen.

Facetplan 'Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West'

Het industrieterrein "Heesch West" wordt op grond van de Wet geluidhinder voorzien van een geluidzone. Deze zone wordt via het zogenaamde facetbestemmingsplan "Geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West" vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk de geluidzone. Het facetbestemmingsplan ligt over het grondgebied van drie gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Voor elke grondgebiedgemeente is een facetbestemmingsplan opgesteld waarvan de toelichting en de regels geheel identiek zijn.

De regeling voor het gezoneerde terrein zelf is wel opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan "Heesch West" (zie artikel 20.2 Overige zone - gezoneerd industrieterrein).

Met het facetbestemmingsplan wordt, middels de geluidszone, een zorgvuldige rechtsbescherming geregeld voor zowel woningen en geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 50 dB(A) contour rondom het terrein, als ook voor de te vestigen bedrijven. Het facetplan borgt maximalisering van het industriële geluid. De kaders liggen nu vast, maar de inhoudelijke regeling moet nog nader worden uitgewerkt. In de ontwerpfase van de planontwikkeling wordt ter uitwerking een geluidsverkavelings- en een beheersplan opgesteld.

De 50 dB(A)-geluidszone maakt geen ruimere industriële geluidsproductie mogelijk dan wanneer het gebied zonder formele geluidszone zou worden ontwikkeld, het borgt de actieve regeling van industrieel geluid in de beheerfase.

Op dit moment liggen er twee Voorontwerp Bestemmingsplannen ter inzage:

De inzage termijnen van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP) Den Bosch en Bernheze en de milieu effect rapportage (m.e.r.) zijn al ingegaan en u hebt tot uiterlijk 13 augustus 2019 om uw inspraakreactie kenbaar te maken! Zie https://heeschwest.nl/inspraakronde-plannen voor hoe u uw reactie bij uw gemeente kunt indienen.

Lees meer:

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking

 

Op dit moment liggen er ook drie Voorontwerp Bestemmingsplannen "Facetplannen geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West" ter inzage

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Oss bekijken             Bekendmaking

Lees ook:

  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws